2019 akachochin seigetsu / Toyama,Toyama

『人と人をつなぐ』